DUBBELINTERVIEW

Dubbelinterview - sept2014 - banner-button

ALS EEN DYNAMISCHE ZWERM

MEE IN DE 21E EEUW

 pijl-onder-wit


Niks glazen bol. Ook dit jaar vertelt de TrendRede wat ons te wachten staat.

Wouter Pijzel (RC Stichtse Vecht) en trendonderzoeker Hilde Roothart (een van

de TrendRede-makers) leggen Rotary onder de loep. Uit de tijd? Zeker niet.

Wel moeten we een nieuwe vorm vinden om verenigd onze idealen na te streven. 

  

Uit de TrendRede 2015: Veel van de oude fundamenten verliezen hun betekenis.

Of: Rotary mist de boot als het roer niet omgaat.

Pijzel: 'Absoluut juist. Alleen kun je een groot schip niet zo gemakkelijk een andere koers laten varen. Zo'n verandering duurt jaren. Clubs zelf moeten zich gaan bevragen: voelen we ons nog goed bij wat we doen en wie we zijn? Vernieuwing bottom-up heeft meer kans van slagen.' Eventuele spanningen tussen het 'coördinerend orgaan' en de clubs zelf mag je niet uit de weg gaan, vindt hij. 'Rotary is begin twintigste eeuw begonnen als één enkele club, en in essentie draait het nog steeds om de clubs zelf. Zij moeten regels en eisen opnieuw onder de loep nemen. Neem attendance, niet iedereen wil meer elke week een clubavond bezoeken.' 'Iedere week?’ reageert Roothart. ‘Zo, zo.' Als niet-Rotarian kent ze Rotary alleen van imago. 'Traditioneel en gesloten, is mijn beeld. Ik voel me niet direct geroepen om te komen kijken. Dat mensen uit verschillende beroepsgroepen zich samen inzetten in maatschappelijk verband, past wel heel goed bij deze tijd. De kunst is de elementen die aansluiten bij de tijdsgeest eruit te lichten en opnieuw vorm te geven. Neem de clubavonden. In het online tijdperk is echt contact tussen mensen onderbelicht geraakt. Samenkomsten blijven daarom waardevol. Maar de manier waarop die ontmoeting is georganiseerd, kan minder rigide.'

 

Uit de TrendRede 2015: Het individu wil wezenlijk betekenis geven aan het bestaan.

Of: Rotary geeft betekenis aan het individu.

Roothart: 'In de jaren 60 kwam het ik-tijdperk op, waarin zelfontplooiing centraal staat. Nu draait het meer om talentontwikkeling in relatie tot de ander. Men wil de eigen talenten, interesses en ervaringen inzetten voor de omgeving en aansluiten bij anderen in netwerkverband.' Is er binnen Rotary plek voor dit moderne individu? Roothart denkt van wel. 'Individuen bij elkaar brengen zou een van de kernaspecten van Rotary kunnen zijn. Ieder heeft zijn eigen expertise. Wat heb je te bieden? Wat kun je terugkrijgen? Wederkerigheid en kruisbestuiving zijn erg van deze tijd.' Binnen dat Rotarynetwerk moet diversiteit leidend zijn, denkt ze. 'Als je mensen om je heen verzamelt die op jou lijken, krijg je terug wat je al weet. Diversiteit daarentegen verruimt je blik.' Pijzel vindt zeker betekenis bij Rotary. 'Je kunt zoveel mensen helpen met jouw specifieke kennis. Samen staan we sterk om een community vooruit te helpen, met of zonder de inzet van fondsen.' Roothart: 'Dat is een belangrijk punt. Er komen steeds meer waardesystemen op die los staan van financiële waardesystemen. Unique selling proposition van Rotary is de bundeling van kennis, expertise en ervaring, en in het bijzonder fellowship. Daarmee kom je tot nieuwe, soms kosteloze oplossingen.'

 

Uit de TrendRede 2015: Er is een zoektocht naar barstjes in de gesloten systemen op gang gekomen. 

Of: Rotary kan harmonieus vernieuwen.

'Barstjes kun je dichtplamuren of openwrikken', zegt Pijzel. 'Ik wrik de barst graag open om te zien wat erachter zit, voordat die barst de zaak vernietigt. Of dit 'wrikken' harmonieus kan? Niet altijd. De jonge honden die hun lidmaatschap anders willen invullen, zullen niet voegen met clubs die strenger in de leer zijn. Ik wil beide typen clubs respecteren. Waarom geforceerd dertigers 'planten' in een club met uitsluitend zestigplussers? We moeten niet zenuwachtig worden als een club vergrijst, op andere plekken komen vanzelf wel weer nieuwe, jonge clubs op. Ook moeten we het idee loslaten dat je Rotarian voor het leven bent. Sommigen hebben het na drie jaar gewoon gehad, nou, prima.' Ook Roothart gelooft in organische vernieuwing. 'Harmonieuze verandering verloopt heel evolutionair, niet te langzaam, niet te snel. Voor sommigen gaat vernieuwing te langzaam. Zij gaan niet met hamer en beitel het mammoetschip te lijf, maar hijsen radicaal het zeil van hun eigen, kleine scheepje.' Vinden die kleine 'scheepjes' nog wel aansluiting bij mammoetschip Rotary? Pijzel: 'Jazeker! Met elkaar ben je krachtiger. Vernieuwers hebben de gevestigde orde ook nodig.' Roothart: 'Ook al verliezen ze vaak wel slagkracht wanneer ze ingekapseld worden in het grote geheel.' Wie niet veranderingsgezind is, heeft een probleem in deze tijd, denkt Pijzel. Roothart beaamt die constatering. Wel ziet ze twee houdingen. 'De ene persoon is defensief, en verandert omdat het moet van anderen. De ander gaat op zoek naar positieve veranderingen en is van binnenuit gemotiveerd. Als je verandert omdat je een mooier doel voor ogen hebt, is de kans van slagen groter.'

Hilde Roothart

Trendonderzoeker Hilde Roothart (48) is eigenaar van Trendslator. Dit bureau onderzoekt de stemming in de markt, bij de consument en in de maatschappij en helpt bedrijven en organisaties om trends te vertalen naar strategieën en concepten. Een trendwatcher noemt Hilde Roothart zichzelf liever niet. 'Die kijkt vooral naar ontwikkelingen. Ik onderzoek waar veranderingen uit voortkomen, hoe ze zich verhouden tot andere ontwikkelingen en wat de implicaties van trends zijn.' Met waarzeggerij heeft haar werk niets te maken. 'De toekomst kun je niet voorspellen, je kunt wel laten zien wat de mogelijkheden zijn.' Roothart is mede-samensteller van de jaarlijkse TrendRede.

Dubbelinterview - nov2014 - foto Hilde Roothart

 

'Laat

de rigide

wijze van

organiseren

los'

 

Wouter Pijzel

Wouter Pijzel (RC Stichtse Vecht, 65) is directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders. In 2008 richtte hij ProtoSpace FabLab Utrecht op, dat de eerste 3D-consumentenprinter in Nederland ontwikkelde. Trends spelen ook in zijn werk een belangrijke rol. 'Ik verdiep me continu in trends, want een uitvinding is pas waardevol als die marktgericht is. Denk aan de 3D-printer, die is in veel landen al op iedere school te vinden.'

Dubbelinterview - nov2014 - foto Wouter Pijzel
Dubbelinterview - nov2014 - foto - links - hilde

 

'Verander succesvol: 

houd een mooier

doel voor ogen'  

 

Dubbelinterview - sept14 - Foto Links -Wouter

 

'Onze wederkerigheid 

en kruisbestuiving

zijn van nu'  

 

Dubbelinterview - sept14 - Foto Links -Wouter & Hilde

Uit de TrendRede 2015: We bewegen richting een samenleving die zich organisch en flexibel verbindt en organiseert. 

Of: We moeten onze projecten anders organiseren.

'Met projecten toon je de kracht van Rotary', denkt Roothart. 'Waarom biedt jullie homepage geen overzicht van projecten en vraag je mensen binnen en buiten Rotary niet om aan te haken? Zo maak je zichtbaar: Rotary is geen club van het verleden, wij voegen waarde toe aan elkaar en de maatschappij.' Organisatie gebeurt organischer, weet ze. 'Organisaties worden steeds meer zelfsturend. In verschillende situaties kunnen verschillende mensen een sturende rol aannemen. Er is niet meer één leider, of één penningmeester. Mensen wisselen steeds vaker van rol. Belangrijk is dat je mensen vraagt vanwege hun talenten. Onderzoeken laten zien dat ze afhaken bij verplichte activiteiten, denk aan bardiensten bij de voetbalclub van je zoon. Maar als je ze aanspreekt op hun eigen kracht, dan zullen ze niet snel weigeren.' Pijzel: 'Helaas kun je mensen niet altijd op kennis en kunde inzetten bij projecten.' Roothart: 'Maar je maakt Rotary toch met z'n allen? Datgene waar iedereen toe bereid is, heeft kennelijk ook waarde voor iedereen, en als iets meer energie kost dan oplevert, waarom doe je het dan? Het geheel bestaat uit de som der delen.'

  

Uit de TrendRede 2015: Door hun persoonlijke expertise te koppelen binnen een alliantie van gelijkgestemden, voegen individuen zich samen tot een zwerm. 

Of: Rotary sluit nauw aan bij het nieuwe verbinden.

Zowel Pijzel als Roothart zien in een Rotaryclub iets van een zwerm terug. Roothart: 'Een zwerm is per definitie dynamisch: er zijn geen duidelijke afspraken, en toch beweegt iedereen op een natuurlijke manier mee. Mensen haken aan, soms tijdelijk, of splitsen af om een eigen zwerm te vormen.' Die zwerm één kant opsturen, is niet altijd even makkelijk, vindt Pijzel. Roothart: 'Dat is zelfs onmogelijk! Alle leden bewegen mee vanuit hun intrinsieke motivatie en niet omdat een ander ze een kant op trekt.'

Vakinhoudelijke expertise als criterium voor lidmaatschap, is volgens Pijzel nog steeds relevant. Roothart vraagt zich af of opleidingsniveau hier nog een rol in mag spelen. 'Sterrenchefs hebben hun havo meestal niet afgemaakt, maar weten alles over de anatomie van een koe, en mensen smullen van die kennis. Een opleiding zegt niets over de kwaliteiten van een mens. Bovendien, is één beroep voor het leven nog wel van deze tijd?' Innovatie is gebaat bij open structuren, vinden Pijzel en Roothart. Roothart: 'Je kunt bijvoorbeeld zeggen: er zijn clubs die lang met elkaar optrekken, maar er zijn ook Rotarians die tijdelijk een club vormen, bijvoorbeeld rond een bepaald thema.'

 

Rotary over twintig jaar... 

Pijzel: 'Er heeft een verjongingsslag plaatsgevonden, de gemiddelde leeftijd ligt nog lager dan voorheen. Het lifetime membership is niet meer aan orde, en er zijn meer clubs met evenveel mannen als vrouwen.'

Roothart: 'De rigide manier van organiseren moet snel worden losgelaten. In de maatschappij van de toekomst verandert men vaak en snel van rol: je kunt kennis weggeven, maar ook ontvangen, je kunt uitvinder zijn, maar ook investeerder, of consument. Dat rollenspel in netwerkverband vormt de organisatie in zijn totaal. Als Rotary in staat is om zich op een organische en coöperatieve manier verder te ontwikkelen, zie ik een mooie toekomst voor me.'

 


TRENDREDE: WEGWIJZER NABIJE TOEKOMST

Sinds vijf jaar zetten dertien trendwatchers met de jaarlijkse TrendRede wegwijzers uit richting een nabije toekomst. Zij signaleren mijlpalen, piketpaaltjes en andere markeringspunten en leggen onderlinge verbindingen. Roothart omschrijft de TrendRede als een 'cadeau aan burgers, bedrijven en bestuurders.' www.trendrede.nl

 

video trendrede

 

Tekst: Annemijn Molenaar. Fotografie: Jonas Briels.

Ook dit jaar vertelt de TrendRede wat ons te wachten staat. Rotary wordt onder de loep gelegd door trendonderzoekster Hilde Roothart en Wouter Pijzel (RC Stichtse Vecht). Uit de tijd? Zeker niet.

6/17
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...